વૈજ્ઞાનિક પરિચય

અહિં દેશ વિદેશના વૈજ્ઞાનિકોનો પરિચય, તેમનું જીવન અને તેમની સાથે સંકળાયેલી અમુક રોચક ઘટનાઓ વિષે જાણો.

 જેટ પ્લૅનનો શોધક : વિલિયમ પોવેલ લિયર

વૈજ્ઞાનિકોના અદ્દભુત પ્રસંગો

આઈન્સ્ટાઈન અને બ્રહ્માંડ – ડૉ. પંકજ જોષી

વિક્રમભાઈ : સંસ્થાઓના ઘડવૈયા

શ્રી હોમી ભાભા

પ્રો. શિશિર કુમાર મિત્રા

ડૉ. સી. એન. આર. રાવ

Advertisements