મારું ઘર

પ્રયોગ ઘર સાથે સંકળાયેલી શાળાઓ માં થતા શિક્ષણ ના પ્રયોગો અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા થતી પ્રવૃતિઓ નો સંપુટ

મુની સેવા આશ્રમ , (ગોરજ – વડોદરા) સંચાલિત શાળામાં થતા શિક્ષણ ના પ્રયોગો ની ઝાંખી…

Activity Report- Bkshipanch School – Google Drive
//

Advertisements