પ્રયોગ ઘર માં નવો પ્રયોગ‏-coming soon

પ્રયોગ માટે ના પ્રેરણા સ્ત્રોતો ની યાદી :

http://www.ted.com/playlists/24/re_imagining_school.html

http://www.ted.com/pages/prizewinner_sugata_mitra

http://www.ted.com/playlists/89/sugata_mitra_s_5_favorite_educ.html

http://www.ted.com/speakers/tyler_dewitt.html

http://socratic.org/faq

http://www.ted.com/speakers/arvind_gupta.html

સોનલ ફાઉન્ડેશન :http://sureshbjani.wordpress.com/2007/08/29/praful_shah/

http://www.agastya.org/

http://www.vidnyanvahini.org/

http://todfodjod.gov.in/

http://www.belurmath.org/activities.htm#Educational

http://www.cscvadodara.com/

http://www.vigyanashram.com/

http://www.vigyanashram.com/ (http://www.learningwhiledoing.in/)

http://iiserpunedisha.wordpress.com/

http://jigyasathescicamp.wordpress.com/

http://bachpanbanao.wordpress.com/

http://www.maafoundation.org/

http://www.connectivism.ca/

http://vishvanidam.org/

http://harshalpushkarna.blogspot.in/search/label/Education

http://harshalpushkarna.blogspot.in/search/label/Safari

http://harshalpushkarna.blogspot.in/search/label/વિજયગુપ્ત%20મૌર્ય

http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html

http://harshalpushkarna.blogspot.in/search/label/Science

http://www.gujaratiprakruti.com/

http://www.addongyan.com/home.html

http://www.bie.org/

http://www.iucaa.ernet.in/~scipop/programmes.html

http://webgurjari.in/2013/12/17/વ્યાપક_-અન્વય-general_-semantics/#comment-4122

http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php

http://www.purplemath.com/modules/

http://layers7.blogspot.in/2013/11/education-resources.html

http://www.bbc.co.uk/learning/

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/boogie-beebies

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/nina-and-the-neurons/games/ninas-earth-explorers-game/

http://blog.wolframalpha.com/2012/11/20/10-more-fun-questions-kids-can-answer-with-wolframalpha/

http://education.wolfram.com/resources/students.html

http://www.edubabbling.com/best-educational-websites-for-teachers-parents-and-students/

http://en.m.wikipedia.org/wiki/A_New_Kind_of_Science

http://www.wolframalpha.com/educators/

http://www.youtube.com/user/vadodaratuition/videos

http://quizlet.com/

http://gadyasoor.wordpress.com/2013/10/31/pyramid/

http://www.sagemath.org/

http://www.mathics.org/

http://www.nachiketatapovan.org/

http://www.ted.com/speakers/annmarie_thomas

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s