વિજ્ઞાન અને હું

વિજ્ઞાન અને હું – ક્રિશ મુવિ

દર્શન અને સંવાદ એટલે આર્ષ પરંપરા

ઇશનું ઘર છે, સર્વ જગ આ

પૂર્ણમિદમનો લોકશાહી આદર્શ

વિજ્ઞાન વિશ્વમાં આપણે ક્યાં?

જ્ઞાન-વિજ્ઞાન પથ

ઇશાવાસ્ય-સ્વયમ્ થી વયમ્ થઇને પરમ સુધીની યાત્રા

સો વર્ષ ભરપુર જીવવાની કળા એટલે વેદાંત

Advertisements