ટીમ પ્રયોગઘર

મિહિર પાઠક
સંપાદક, એડીટોરીયલ વિભાગ

ઇ-મેઇલ‌ :  editor.pg@outlook.com


હિરેન મોઢવાડિયા
ટેક્નીકલ વિભાગ

ઇ-મેઇલ‌ :  tech.pg@outlook.com

Advertisements